Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 3 mot strategi och styrning, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G56
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa fördjupade kunskaper avseende företagekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning
- tillämpa den vunna kunskapen på aktuella problem
- kritiskt analysa ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Strategi och styrning fördjupning 15 hp och uppsats 15 hp. Kursen strategi och styrning innehåller två delar om vardera 7.5 hp. Den första delkursen ”The Process View on Management” behandlar samspelet mellan strategi och internationalisering. Den andra delkursen ”Management Control” behandlar metoder för strategiimplementering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarieövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi 1, 20 p (30 hp) samt genomgången Företagsekonomi 2 med minst 15 p (22,5 hp) godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 3 mot strategi och styrning, fördjupningskurs
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722G56      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     FÖA   SA