Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap och förändringsarbete, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G47
Mål
Ledarskap handlar i hög grad om förhållningssätt och medvetenhet. Förändringar är en speciell situation som ställer höga krav på ledarens sätt att agera, på dennes medvetenhet om och förståelse för det egna och andras agerande.

Efter slutförd kurs ska den studerande
- kunna använda en terminologi för att beskriva och diskutera ledarskap,
- kunna identifiera och analysera hur ledarskap uttrycks i olika sammanhang,
- visa ett kritiskt förhållningssätt till ledarskap och hur det utövas i olika situationer,
- vara förberedd på att kunna agera som ledare i en framtida yrkesroll, och
- kunna vara delprojektledare i praktiskt förändringsarbete.
Kursinnehåll
Inledningsvis analyseras relevanta teorier och begrepp varefter dessa tillämpas. Vidare studeras aktivt förändringsarbete både på en praktisk tillämpad nivå och på en mera reflekterande nivå.
Kursen behandlar i huvudsak följande områden:
- ledarskap och grupp - ledarskapets betydelse för och påverkan på gruppdynamiken i organisationer,
- ledarskap och kommunikation - att leda samtal med fokus på presentation och dramaturgi,
- ledarskap och förändring - att bereda väg för och leda förändringsprocesser i organisationer,
- ledarskap som social konstruktion och genus,
- ledarskap i krissituationer där ledarskap i konflikt-, kris- och stressituationer.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursen tillämpas problem- och upplevelseorienterad pedagogik. Det betyder att den studerande kommer att använda egna erfarenheter som utgångspunkt för att formulera problem och analysera dessa inom ramen för kursen. Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Ett internat ingår. Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Kursen examineras genom grupp- och individuella uppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi 1, 20 p (30 hp) samt genomgången Företagsekonomi 2 med minst 15 p (22,5 hp) godkända, inkl delkursen Samhällsvetenskaplig metod (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap och förändringsarbete, fördjupningskurs
Leadership and Management of Change
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722G47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     FÖA   SA