Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G39
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva hur den offentliga sektorns förutsättningar och villkor påverkar möjligheterna att styra och följa upp verksamhetens ekonomi
- beskriva offentlig verksamhet och utifrån detta analysera såväl styrproblem som verksamhetsmässiga konsekvenser av att använda olika ekonomiska styrmodeller och styrmedel.
Kursinnehåll
Den offentliga sektorn är en viktig del av samhället och samhällsekonomin. Staten svarar direkt och indirekt, via finansiering, för en betydande produktion och sysselsättning. Detsamma gäller för kommuner och landsting som genom politiska beslut tilldelats en stor mängd verksamhetsuppgifter. Den offentliga sektorns ekonomi och förvaltning är därför viktig - verksamheten ska präglas av god ekonomi, d v s ska präglas av sådant som god kostnadseffektivitet, små budgetavvikelser, kortsiktig tillräcklig resultatnivå och långsiktig finansiell balans. Den goda ekonomin utgör dock inget mål i sig. Det centrala är istället verksamhetens innehåll - men detta inom ramen för en delvis ekonomisk avvägning mellan verksamhetens omfattning och kvalitet. Detta är en så viktig omständighet att man kan hävda att den offentliga sektorn förutsättningar och villkor i allt väsentligt skiljer sig från de som gäller inom privat verksamhet.

Utifrån dessa förutsättningar och villkor fokuseras i kursens ekonomisk resursfördelning och verksamhetsuppföljning - hur hanteras planering, budgetering, redovisning, kalkylering och uppföljning av offentlig verksamhet och hur skiljer sig denna hantering från vad som gäller inom den privata sektorn. Centrala problem är den ekonomiska beskrivningen, mätningen och uppföljningen och hur olika ekonomiska styrinstrument påverkar verksamheten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, praktikfall och gästföreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en enskild skriftlig tentamen och/eller gruppvisa inlämningsuppgifter/seminarieuppgifter under kursens gång.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt MaA + Sh A.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet, grundkurs
Management and Financial Accounting in the Public Sector
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722G39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     FÖA   SA