Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomi och miljö, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G37
Mål
Kursens syfte är att den studerande mot bakgrund av nationalekonomisk och företagsekonomisk teori ska tillägna sig grundläggande kunskaper om sambanden mellan ekonomi och miljö.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna redogöra för
- hur ekonomiska förhållanden orsakar miljöproblem,
- på vilket sätt miljöproblem är samhällsekonomiskt problem,
- vilka ekonomisk-politiska styrmedel som kan användas och
- hur företag påverkas och utvecklar strategier för miljöanpassning.
Kursinnehåll
Ekonomi och företagande skapar miljöproblem men kan samtidigt bidra till att lösa miljöproblem. I vilken utsträckning det ena överväger det andra beror på de förutsättningar som gäller för produktionen och konsumtionen. Förutsättningarna är emellertid svårfångade eftersom människor, ekonomi, företagande och miljö samspelar inom de ramar som själva samspelet ger.
I kursen fokuseras ekonomin som en del av miljön och analysmetoder som nationalekonomisk och företagsekonomisk teori presenteras och används i detta sammanhang. Miljöstrategi samt ledarskap, resursallokering i en marknadsekonomi, de allmänna tillgångarnas tragedi, privata rättigheter, välfärdsbegreppet och välfärdsteori, ekonomiska styrmedel, tillväxt och samhällsekonomiska kalkyler med betoning på miljö studeras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen sker dels skriftligt i form av inlämningsuppgifter, dels muntligt i seminarieform.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomi och miljö, grundkurs
Economics and Environment
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722G37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     FÖA   SA