Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomi och miljö, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G36
Mål
Kursens syfte är att den studerande mot bakgrund av nationalekonomisk och företagsekonomisk teori ska tillägna sig grundläggande kunskaper om sambanden mellan ekonomi och miljö.

Efter slutförd kurs ska den studerande
- kunna redogöra för hur ekonomiska förhållanden orsakar miljöproblem,
- demonstrera kunskap i på vilket sätt miljöproblem är ett samhällsekonomiskt problem,
- vara medveten om vilka ekonomisk-politiska styrmedel som kan användas, samt hur företag påverkas och utvecklar strategier för miljöanpassning.

Kursinnehåll
Den goda miljön är förutsättningen för vårt gemensamma goda liv och det som påverkar miljön påverkar oss människor. Påverkan kan ske omedelbart, direkt och lokalt men sker i allt större utsträckning indirekt och med fördröjning - miljöproblem intensifieras och får en allt större utsträckning i tid och rum. Miljön är lokal men miljöproblemen globaliseras på motsvarande sätt som ekonomi och företagande globaliseras. Detta hör ihop. Ekonomi och företagande skapar miljöproblem men kan samtidigt bidra till att lösa miljöproblem. I vilken utsträckning det ena överväger det andra beror på de förutsättningar som gäller för produktionen och konsumtionen. Förutsättningarna är emellertid svårfångade eftersom människor, ekonomi, företagande och miljö samspelar inom de ramar som själva samspelet ger. Överordnat gäller dock att ekonomisk utveckling måste vara en sk hållbar och uthållig ekonomisk utveckling.

Vill man att agera och påverka i ett miljösammanhang krävs kunskap om bl.a ekonomiska processer och företags sätt att fungera. De ekonomiska ämnesområdena fokuserar detta och kan därmed bidra med kunskap som beskriver, förklarar och medger analys av faktiskt marknads- och företagsbeteende.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning, seminarier och ett projektarbete som genomförs i grupp eller enskilt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker dels skriftligt i form av inlämningsuppgifter, dels muntligt i seminarieform.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomi och miljö, grundkurs
Economics and Environment
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722G36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     FÖA   SA