Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Process View on Management - Strategy and Internationalisation from a Scandinavian Perspective, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G23
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

See general information. At least two years o full-time undergraduate studies, one of which must be in a discipline relevant to the course.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Process View on Management - Strategy and Internationalisation from a Scandinavian Perspective
Process View on Management - Strategy and Internationalisation from a Scandinavian Perspective
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 722G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     FÖA   SA