Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Rättsekonomi, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   722G12
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för den ekonomiska analysen av lagstiftning (rättsekonomi),
- självständigt kunna applicera rättsekonomisk analys på relevanta problem.
Kursinnehåll
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till rättsekonomi
- Äganderätt
- Avtalsrätt
- Skadeståndsrätt
- Bolagsrätt
- Konkurrensrätt
- Regleringar
- Miljölagstiftning och policy
- Straffrätt
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är internetbaserad. Undervisningen består av frågor som studenten skall besvara enskilt och/eller i grupp. Kursen ges på engelska.
Examination
Examination består av inlämningsuppgifter, samt en individuell uppsats.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande ”Engelska B”, eller ett internationellt språkkunskapstest, t ex TOEFL, poängkrav minst 550/213, samt att studenten har deltagit i motsvarande ett års helfarts högskolestudier.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Rättsekonomi, grundkurs
Law and Economics , basic level
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     NAA   SA