Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 3 mot marknadsföring, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa fördjupade kunskaper avseende företagekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning
- tillämpa den inhämtade kunskapen på aktuella problem
- kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Strategier och marknadsföring i tjänsteföretag, 7.5 hp.
Den studerande skall förvärva kunskaper om teorier och begrepp för en fördjupad förståelse om marknadsföring av tjänster. Dessutom skall den studerande erhålla ökad insikt om val av strategier för effektiv marknadsföring av tjänster.

Det specifika i marknadsföringsstrategier och marknadsföringssynsätt som kännetecknar tjänsteföretagen utgör ramen för kursen. Tyngdpunkten ligger på frågor om arbete med produktion och management i tjänsteföretag. Såväl servicekvalitetens innehåll som kundrelationens påverkan på lönsamheten diskuteras i kursen. I detta sammanhang lyfts även de anställdas roll fram.

Marknadsföring och distribution, 7.5hp.
Valet av distributionskanaler är en kärnfråga för producenter då det är avgörande för profileringen av produkter och varumärke. Vidare är val kring distribution centrala för företagets kostnadsstruktur, då de både avgör priser till slutkund och i vilken mån företaget självt har finansiella och andra åtaganden i distributionsledet. Lika viktigt är det för återförsäljare att hantera distributionsbeslut rätt, för att säkra sin egen ställning i distributionssystemet. Exempel ges på hur framgångsrika distributionssystem kan gestalta sig genom att tillverkares, distributörers och återförsäljares distributionsstrategier samspelar.

Kursen tar sin utgångspunkt i företagets varumärke och produktutbud, och beskriver hur olika distributionsbeslut kan leda till att varumärket stärks eller undermineras. Mot bakgrund av intensiv konkurrens, ökade kundkrav, ökat fokus på varumärken och ökad mångfald av produkter förs en diskussion kring kritiska val, som måste göras i beslut kring distributions-strategier. Samtidiga krav på kostnadsminimering och varumärkesfokusering ger t ex upphov till beslut kring att sälja produkterna genom exklusiva distributionskanaler, eller under varuhusliknande former tillsammans med andra varumärken. Valet att sälja produkterna genom en eller flera distributionskanaler får tydliga konsekvenser för möjligheten att kontrollera varumärke och prisbild, samt distributionsledets benägenhet att investera och därmed kunna representera varumärket på ett bra sätt.


Uppsatsarbete, 15 hp.
Företagsekonomi 3 avslutas med ett uppsatsarbete. Detta omfattar dels ett självständigt läsmoment, dels ett uppsatsarbete. Inriktningen på läsmomentet kommer att anpassas efter inriktningen av uppsatsen.

Uppsatsen syftar till att den studerande skall vidareutveckla sin förmåga att med ämnesmässig, vetenskapsteoretisk och metodisk fördjupning som utgångspunkt, självständigt formulera, bearbeta och analysera/tolka en för ämnesområdet relevant frågeställning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarieövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi, grundkurs 30 hp samt genomgången Företagsekonomi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 3 mot marknadsföring, fördjupningskurs
Business Administration 3 - Marketing
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU 2008/00111   Kurskod: 722G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     FÖA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.