Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 3 mot redovisning, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   722G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa fördjupade kunskaper avseende företagekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning
- tillämpa den inhämtade kunskapen på aktuella frågor inom redovisningsområdet
- kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Koncernredovisning, 7.5 hp.
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig ingående kunskaper om utformning och uppställande av årsredovisningar samt få ingående kunskap om metoder för att sammanställa en årsredovisning för koncerner. Den studerande skall också förvärva kunskaper om regler och metoder att genomföra revision.

Kursen omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer, från enskilda bolag till koncerner. I anslutning till detta behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr årsredovisningen. I denna del belyses också problem och metoder i anslutning till internationella transaktioner.

Redovisningsteori, 7.5 hp.
Den studerande skall förvärva redovisningsteoretiska kunskaper med vars hjälp den studerande kan förstå och utvärdera aktuell redovisningspraxis samt dels vidareutveckla redovisningen i företag och organisationer.

Den andra delen av kursen omfattar det teoretiska perspektivet på extern redovisning. Med teori anses i detta sammanhang en logiskt sammanhängande och empiriskt förankrad begreppsram. Inom externredovisningsområdet saknas emellertid idag en enda etablerad teori. Det redovisningsteoretiska fältet innehåller istället ett antal olika ansatser, vilka presenteras i kursen. Bland de redoviningsteoretiska begreppen läggs speciell tonvikt vid resultatbegreppet p g a dess betydelse i nutida analys av företag.

Uppsatsarbete, 15 hp.
Företagsekonomi 3 avslutas med ett uppsatsarbete. Detta omfattar dels ett självständigt läsmoment, dels ett uppsatsarbete. Inriktningen på läsmomentet kommer att anpassas efter inriktningen av uppsatsen.

Uppsatsen syftar till att den studerande skall vidareutveckla sin förmåga att med ämnesmässig, vetenskapsteoretisk och metodisk fördjupning som utgångspunkt, självständigt formulera, bearbeta och analysera/tolka en för ämnesområdet relevant frågeställning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarieövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi, grundkurs 30 hp samt genomgången Företagsekonomi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 3 mot redovisning, fördjupningskurs
Business Administration 3 - Financial Accounting
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 722G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     FÖA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-08-16