Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- använda kunskaper om företagsekonomiska begrepp och modeller
- analysera hur organisationers verksamhet finansieras, organiseras och redovisas samt analysera företagsekonomisk forskning,
- självständigt identifiera, strukturera, analysera och kommunicera företagsekonomiska frågeställningar
- visa en kritisk och reflekterande attityd till ämnet.
Kursinnehåll
Redovisning – normbildning och reglering, 7,5 hp
(Financial accounting II)

Normbildning och reglering handlar om hur företagens redovisning påverkas och formas av olika typer av konventioner, lagstiftning och redovisningsprinciper. Delkursens syfte är att utveckla en god förtrogenhet med såväl svensk som internationell (europeisk) normbildning och dess betydelse för den löpande redovisning och bokslutsrapporternas innehåll. Studenten ska också kunna strukturera och analysera olika redovisningsproblem med utgångspunkt i tillämplig normbildning.

Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp
(Research Methods in Business Administration and Social Sciences)

Inom företagsekonomin bedrivs en mängd olika former av undersökningar där samhällsvetenskapliga metoder tillämpas. Det är allt från marknadsundersökningar till organisations- och konsekvensanalyser eller utvärderingar av projekt och utredningar om verksamheter. Olika frågor och uppdrag ställer mycket olika krav på hur de ska undersökas, genomföras och redovisas. Delkursen Samhällsvetenskapliga metoder behandlar verktyg som gör det lättare att både genomföra undersökningar och utredningar snabbt, professionellt och med hög kvalitet samt att bedöma andras bidrag.

Klassisk och modern organisation, 7,5 hp
(Advanced Organisation Theory)

Delkursen behandlar effektivitetsbegreppet som är en viktig utgångspunkt inom det företagsekonomiska området. Vidare behandlar kursen företagsstrategi och organisationsstruktur samt förhållandet mellan en organisations strategi och struktur. Därefter behandlas organisationsförändring. Till sist behandlar kursen organisering för innovation samt nya organisationsformer (t ex projektorganisation).

Finansiell Planering, 7,5 hp
(Financial Planning)

Delkursen Finansiell planering behandlar åtgärder (med avseende på kapitalanvändning och kapitalanskaffning) som krävs för att ett företag ska uppnå jämvikt i de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod. Delkursen behandlar metoder och verktyg för att på olika lång sikt bedöma företagets förmåga att upprätthålla en god betalningsredskap.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarieövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av tentamen i slutet av varje delkurs eller i form av projektarbeten eller i båda dessa former.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Företagsekonomi 1 med minst 15 p (22,5 hp) godkända. Följande delkurser måste ingå: Organisation & beteende, Externredovisning, Kalkylering & budgetering samt Marknadsföring om vardera 5 p (7,5 hp) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 2, fortsättningskurs
Business Administration 2
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     FÖA   SA