Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskaper om grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller,
- använda kunskaper om hur organisationers verksamhet finansieras, organiseras, styrs och marknadsförs,
- använda kunskaper om hur ekonomisk verksamhet kan beskrivas och mätas,
- självständigt identifiera, strukturera, analysera och kommunicera företagsekonomiska frågeställningar som är nödvändiga för fortsatta studier och/eller arbetsuppgifter,
- visa en kritisk och reflekterande attityd till vad som har lästs och upplevts under delkurserna.
Kursinnehåll
Organisation och beteende, 7,5 hp
Delkursen är en introduktion till olika organisationsteoretiska perspektiv som har bidragit till att öka förståelsen av organiserad effektiv verksamhet. Vidare behandlas organisationsfenomen som grupprocesser och ledarskap. Avsikten är att ge grundläggande färdigheter i att analysera, förstå och dra slutsatser om verkligt organiserande.

Externredovisning, 7,5 hp
Externredovisning handlar om hur företagets ekonomiska verksamhet beskrivs för de externa intressenter och balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen är de centrala redovisningsrapporterna. Kursen syfte är att ge goda kunskaper vad gäller redovisningens begrepp, samband och logik. Därtill har kursen syftet att ge goda färdigheter vad gäller redovisningens teknik, dvs att hantera löpande bokföring och att upprätta bokslut.

Kalkylering och budgetering, 7,5 hp
Delkursen behandlar information och rutiner som berör interna intressenter i organisationen. Avsikten är att skapa goda kunskaper vad gäller olika former av kalkyleringsmetoder, kopplingen mellan intern och extern redovisning samt budgeteringens roll i ekonomisystemet.

Marknadsföring, 7,5 hp
Delkursen behandlar områden som marknadsstruktur, konkurrens, distributionsförhållanden samt köparbeteende. I kursen behandlas även marknadsundersökningar och marknadsplanering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning och seminarier.
Examination
Examination sker i form av tentamen i slutet av varje delkurs eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Ma C + Sh A.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 1, grundkurs
Business Administration 1
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     FÖA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.