Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Business Finance, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisations
Huvudområde Företagsekonomi - FE1
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   722A45
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- Identifiera, förklara och analysera nyckeltal för ett företags resultat och utveckling
- Identifiera och specificera affärsproblem, utmaningar och möjligheter samt använda ekonomisk information och genomföra en systematisk analys av företag
- Välja lämpliga metoder för att lösa affärsproblem och skapa handlingsplaner
- Applicera både strategiska och operativa perspektiv på finansiell planering och investering
- Uppmärksamma och analysera komplexiteten i ledningens beslutsfattande genom att ta hänsyn till både finansiella och andra strategiska affärsfaktorer
Kursinnehåll
Kursen bygger på tanken att beslutsfattande i moderna organisationer kräver kunskap om finansiering både som en akademisk disciplin och som en praktisk verktygslåda. Således integrerar kursen teori och fallstudier för att skapa och synliggöra situationer där kritiska affärsproblem kräver effektiva lösningar. Följande moment ingår i kursen:
- Räkenskapsanalys, kassaflöden, utvärdering av ett företags prestanda för både strategiska och operativa ändamål. Nyckeltal och andra indikatorer analyseras och relevanta problem och utmaningar synliggörs.
- Principerna för ekonomiska prognoser, planering och budgetering.
- Företags kapitalstruktur och analys av olika typer av skulder, aktieägarvärde och utdelningsbeslut samt processerna kring rörelsekapitalet och dess förändring.
- Investeringsalternativ och analys av investeringsbeslut i olika skeden av organisatorisk tillväxt samt värdet av ett projekt med hänsyn tagen till frågor som risk, inflation och räntor.
- Det ekonomiska beslutsfattandet i ett större perspektiv, där finansiering ses som en del av en helhetlig affärsstrategi som härrör från både ekonomiska och andra målsättningar och riktlinjer. Utmaningarna för strategisk ledning i internationella miljöer synliggörs.
Både teoretisk och praktisk betydelse av dessa frågor diskuteras i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är utformad för att uppmuntra aktivt deltagande och engagera studenterna i olika former av interaktiva lärandesituationer. De grundläggande inlärningsmomenten är:
- Interaktiva föreläsningar, kompletterade med individuella studier för att introducera studenterna till forskningsområdet, lägga en teoretisk grund, och ge underlag för diskussion;
- Fallstudier och gruppseminarier där studenterna kommer att diskutera och tillämpa det de lärt sig under föreläsningarna och läsa för att öva sin förmåga att analysera komplexa situationer och presentera rimliga och relevanta lösningar på problem inom dessa områden;
- Individuella texter skrivna med utgångspunkt i föreläsningar, egen läsning, fallstudier och gruppdiskussioner. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen kommer att examineras genom ett antal moment som är utspridda över hela kursen och kommer att omfatta:
• Texter författade individuellt och i grupp
• Analys genomförd individuellt och i grupp och presentation av fallstudieanalys
• Aktivt deltagande i seminarier
• En skriftligt slutuppgift
En mer detaljerad beskrivning av varje smoment och dess vikt i slutbetyget finns i kursens studieplan.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 högskolepoäng (eller motsvarande) alternativt, kandidatexamen varav/och minst 60 högskolepoäng (2 terminer heltidsstudier) inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM).

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B" eller ett internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (minst poäng: Paper bygger 575 + TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), IELTS, akademiska (minst poäng: Total band 6,5 och inget delmoment under 5,5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Business Finance
Business Finance
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-01806   Kurskod: 722A45      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     FE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-11-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.