Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Innovation and Project Management, 15hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organizations
Huvudområde Företagsekonomi - FE1
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   722A40
Mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- såväl muntligen som skriftligen syntetisera kunskap som uppnåtts genom läsning, diskussion, erfarenheter och fall.

Skicklighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- analysera komplexa situationer, identifiera mönster och problem för att föreslå lösningar inom området innovation och projektledning,
- reflektera över utfallen av olika valmöjligheter utifrån de teoretiska perspektiv som behandlats under kursen.

Värderingar och attityder
Efter avslutad kurs ska studenten ha utvecklat ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i förhållande till vad de läser och upplever inom fältet innovation och projektledning.
Kursinnehåll
Den här kursen tar sin utgångspunkt i det kunskapsbaserade synsättet på företag (knowledge-based theory of the firm), vilket hävdar att företags förmåga att integrera olika specialistkompetenser är avgörande för framgångsrik innovation och produktutveckling. Utifrån ett sådant perspektiv diskuteras möjligheterna för kunskapsintegration i och mellan projekt. Vidare diskuteras projektbaserade organisationer, vilka är vanligt förekommande för att organisera innovation och produktutveckling. Så här långt i kursen har fokus legat på innovation och produktutveckling inom gränserna för ett enskilt företag. Det är dock så att man under senare år har öppnat upp innovation- och produktutvecklingsprocesser för att inkludera t.ex. kunder, leverantörer och konkurrenter. Vi fokuserar på vad denna utveckling innebär och diskuterar och analyserar olika typer av samarbetsprojekt samt hur de kan styras och koordineras. I kursens sista del fokuserar vi radikal innovation och innovationsdynamik för att därigenom anta ett mer kritiskt förhållningssätt till vilka möjligheter det finns att organisera för och leda innovation, t.ex. kan konstateras att många av de mest radikala innovationerna inte har realiserats inom ramen för omsorgsfullt ledda projekt där specialister från olika fält har integrerat sina kunskaper.
Undervisning/Arbetsformer
Följande undervisningsformer används under kursen;
- Föreläsningar, kompletterade med individuell inläsning används för att introducera studenterna till forskning inom området och lägga en teoretisk grund för området.
- Fallstudier, där studenterna får möjlighet att tillämpa de kunskaper som de har nått genom att lyssna till föreläsningar och läsa litteratur för att därigenom visa en förmåga att använda denna som grund för att analysera komplexa situationer och föreslå relevanta lösningar.
- Interaktiva seminarier där de ovan nämnda fallstudierna diskuteras och kritiskt reflekteras kring.

Kursen är designad för att uppmuntra aktivt deltagande och studenterna förväntas delta i interaktiva och dialogbaserade lärandesituationer.
Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen examineras löpande genom ett antal olika typer av examinationsformer.
- Skriftliga litteraturduggor (individuella)
- Fallstudier (gruppbaserade)
- Författandet av ett forskningsförslag (research proposal) (parvis)
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande krävs. Alternativt, en kandidatexamen varav/och minst 60 högskolepoäng (2 terminer heltidsstudier) i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM).

Dokumenterad kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B", det vill säga engelska som modersmål eller ett internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (minst poäng: Papper baserade 575 + TWE-poäng 4,5, och internet baserade 90), IELTS, akademiska (minsta poäng: Total bandet 6,5 och inget delmoment i 5,5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Innovation and Project Management
Innovation and Project Management
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-01806   Kurskod: 722A40      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     FE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-12-19