Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Contemporary International Management Paradoxes, 15hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisations
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   722A39
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten på en avancerad nivå kunna:
- identifiera och analysera bakomliggande orsaker till den samhälleliga globaliseringsprocessen, historisk och sentida,
- delta i en diskurs om samarbete, integration och utbyte inom ramen för en globaliserad multipolär ekonomi,
- identifiera, förklara och tillämpa strategiska och administrativa begrepp på företagsnivå som hänför sig till globaliseringsprocessen och den globaliserade
Ekonomin,
- kontrastera forskningsresultat med verkliga situationer,
- integrera kunskap från litteratur, diskussioner och praktikfall, och uttrycka detta muntligt såväl som skriftligt
Kursinnehåll
Kursen placerar det internationella företaget i den historiska utvecklingen av en global affärsmiljö, och fokuserar sedan det starkt konkurrensutsatta företagsklimatet på 2000-talet; global och dynamisk, internet - baserad med konkurrens ofta baserade på immateriella resurser, i kombination med krav på etiskt grundat beteende och ett hållbart ekologiskt fotavtryck. Det internationella företaget står här inför en rad till synes paradoxala krav på att vara globalt och lokalt, standardiserad och skiftande, lyhört och integrerat, innovativt och effektivt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är utformad för att uppmuntra ett aktivt deltagande i olika former av lärandesituationer. De grundläggande lärpelarna är
• Interaktiva föreläsningar, kompletterade med individuella studier för att introducera studenterna till kursens forskningsområden, lägga en teoretisk grund, och ge ett underlag för en produktiv diskussion.
• Praktikfall och klassiska seminarier där studenterna diskuterar och tillämpar vad de lärt sig under föreläsningar och litteraturinläsning, övar sin förmåga att analysera komplexa situationer, och presenterar rimliga och relevanta lösningar på problem inom dessa områden.
• Paperskrivande som bygger på föreläsningar, litteratur, fall och gruppdiskussioner. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen kommer att examineras löpande under kursen.
• Individuella och gruppbaserade papper
• Förberedande och presentation av företagsfall
• Aktivt deltagande i seminarier
• Skriftlig tentamen
En mer detaljerad instruktion för varje moment och dess vikt i kursbetyget återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi med minst 90 högskolepoäng (3 terminer heltidsstudier) i ämnet företagsekonomi krävs. Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Contemporary International Management Paradoxes
Contemporary International Management Paradoxes
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2012-01409   Kurskod: 722A39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-10-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.