Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsfinansiering och företagsvärdering, 15hp
 
Kurskategori Kursen ingår i ekonomprogrammet, men ges även som fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722A15
Mål
Sammantaget syftar kursen till att förbereda studenterna för att kunna verka inom finansbranschen inom bl.a. företagsanalys, företagsvärdering och företagsfinansiering.

Efter slutförd kurs skall den studerande kunna
- värdera och diskutera värdet på företag i olika utvecklingsfaser.
- förstå hur finansieringsmarknaden i Sverige arbetar, från tidiga venture capital till leverage buyout.
- analysera hur företag skapar värde.
Kursinnehåll
Kursen inriktas mot företagsfinansiering i företagets alla utvecklingsfaser. Detta innebär att följande delområden kan identifieras:
• Riskkapital och riskkapitalmarknaden, denna del fokuserar på hur den svenska riskkapitalmarknaden fungerar och behandlar frågor som: Hur värderar riskkapitalister helt unga företag? På vilka sett bidrar riskkapitalisterna till portföljföretagens utveckling? Hur arbetar ”investment managers” i riskkapitalbolagen?
• Aktievärdering och aktiemarknaden, denna del behandlas de väsentligaste modellerna vid värdering av aktier och företag. Denna del av kursen inriktas mot börsnoterade företag varför speciell uppmärksamhet ägnas hur aktiemarknaden fungerar. Här behandlas vilka andra faktorer än värderingsresultatet som styr utvecklingen av en akties värdering.
• Finansiering av mogna företag, denna del inriktas mot mogna och större företag. Här fokuseras mot utköp som finansieringsform och deltagarna kommer lära sig göra analyser som private equitybolagen använder.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen genomförs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Kursen är till stor del problembaserad där studenterna förväntas ta ansvar för sitt eget lärande. Kursen bygger på en föreläsningsserie där den teoretiska basen presenteras samt flertalet inbjudna gästföreläsare med praktisk erfarenhet belyser de olika problemområden. Studenterna kommer i grupper arbeta med flertalet praktikfall som används för att knyta de teoretiska diskussionerna närmare praktiken.
Examination
Kursen examineras dels genom en skriftlig och individuell tentamen dels genom obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp samt genomgången Företagsekonomi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända, inkl delkursen Samhällsvetenskaplig metod eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsfinansiering och företagsvärdering
Corporate Finance and Valuation
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 254/02-41   Kurskod: 722A15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     FÖA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-12-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.