Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 4 med inriktning mot företagsstyrning, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- ha fördjupade kunskap om olika perspektiv på och konkreta uttryck för styrning
- ha förmåga till självständig analys av styrproblem i en organisation/ett företag
- att kunna medverka i förändringsarbete av företagets organisatoriska och ekonomiska styrning.
Kursinnehåll
Företagsstyrning, 15 hp
I kursen fokuseras på olika sätt att styra och informationsstödja verksamhet i privata såväl som offentliga organisationer. En viktig utgångspunkt är att behandla styrning i ett helhetsperspektiv genom att betona kopplingar till organisationens omvärldsförutsättningar, strategi, teknologi etc. Ambitionen är också att belysa styrningens individnära förutsättningar relaterade till motivation, engagemang, etc. Kursen behandlar såväl klassiska styrfrågor som val av styrfilosofi, organisationsstruktur och informationssystem som mera processorienterade synsätt med starkare tonvikt på feedback, inlärning och utveckling. I kursen belyses också styrproblematiken ur ett internationellt perspektiv, där bl a styrningen i mängkulturella organisationer lyfts fram. Mot denna bakgrund återfinns följande huvudavsnitt i kursen; styrning av olika organisatoriska enheter, processorienterad styrning (ABC, TQM, BPR, etc), ekonomiska informationsystem samt styrning av individer, kunskapsprocesser och styrning av offentlig verksamhet.

Uppsatsarbete, 15 hp
Den studerande skall, enskilt eller i mindre grupper, välja, avgränsa och behandla ett uppsatsämne inom ämnesområdet. Som stöd för uppsatsarbetet ges en seminarieserie som omfattar dels ett antal arbetsseminarier, varvid de pågående uppsatsarbetena presenteras och diskuteras, och dels ett antal teori- och metodseminarier av mer allmän vetenskaplig karaktär.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarieövningar och handledning.
Examination
Den första delkursen examineras löpande under kursen i form av såväl skriftlig och muntlig tentamen som inlämningsuppgifter, praktikfall, mm.

Uppsatsen läggs fram och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Företagsekonomi, grundkurs 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs 30 hp samt genomgången Företagsekonomi, fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända. Dessutom fordras minst 60 hp i andra akademiska ämnen.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 4 med inriktning mot företagsstyrning, avancerad kurs
Business Administration 4
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     FÖA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.