Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Philosophy and Film, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   721G27
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för klassiska filosofiska texters grundläggande drag, tolka filmer i relation till texterna och omvänt,
- tolka en films grundläggande struktur, innehåll och budskap,
- argumentera för en egen ståndpunkt om förhållandet mellan en film och en filosofisk text,
- kritiskt förhålla sig till och redogöra för argument rörande filmtolkning ur ett filosofisk perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till populära verk ur västerländsk film och deras förhållande till klassiska filosofiska texter. Texterna inkluderar nyckelverk av filosofer som Aristoteles, Rousseau, Locke, Nietzsche, Marx och Foucault, samt relevant sekundärlitteratur. Kursen presenterar filosofisk analys i ett filmsammanhang och diskuterar i vilken utsträckning grunddragen i texterna är representerade i filmen, samt filosofiska inslag i själva filmen. Kursen ger också verktyg för att kunna förstå en film avseende innehåll och struktur.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen läser och analyserar studenterna texter, deltar i grupparbete, skriver texter och deltar aktivt vid seminarier. Därutöver ges föreläsningar. Arbete med internetbaserade resurser kan förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.
Examination
Studenterna förväntas delta aktivt i seminariediskussioner. Kursen examineras genom en hemtentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett års heltidsstudier på grundnivå. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Philosophy and Film
Philosophy and Film
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 721G27      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-10-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.