Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ethics and Migration, basic course, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik
Ämnesområde Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen - HF9
  Kurskod   721G25
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för etiska teorier av relevans för migration
- diskutera och analysera muntligen och skriftligen etiska problem som kan uppstå i relation till migration,
- använda etisk teori i en analys av en konkret migrationsfråga,
- kritiskt granska etiska analyser på ett konstruktivt sätt.
Kursinnehåll
Kursen Etik och migration omfattar normativa frågor rörande olika faser av migration och kategorier av migranter. Kursen behandlar olika skäl för migration och sätt att migrera liksom effekterna av migration på mottagar-, transit- och avsändarländer.
I en första teoretisk del av kursen undersöks grundläggande etiska frågor i relation till migranter (reguljära och irreguljära) och migration, gränser och gränskontroll. Argument för och emot begränsningar av immigration liksom rättigheter och skyldigheter mellan stater och migranter analyseras systematiskt.
I en andra, mer tillämpad del undersöks etiska implikationer av migration som t.ex. kunskapsflykt ”brain drain”. Rådande kontrollsystem t.ex. storskalig övervakning av migranter/migration diskuteras kritiskt från ett etiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs läser och analyserar den studerande texter, deltar i gruppdiskussioner, skriver en mindre uppsats och är aktivt delaktig i seminariediskussioner. I tillägg ges föreläsningar. Undervisningen bedrivs på engelska.
Examination
Kursen examineras genom obligatoriskt deltagande i seminarier samt genom muntliga presentationer av ett mindre skriftligt arbete. Studerande ska även kritiskt granska en annan students inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett års heltidsstudier på grundnivå. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ethics and Migration, basic course
Ethics and Migration, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 721G25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-02-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.