Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social and Political Ethics, basic course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   721G23
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom området för social och politisk etik,
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom diskussionen om mänskliga rättigheter, rättvisa och frihet,
- beskriva och kritiskt granska etiska problem och argument i diskussionen om mänskliga rättigheter, rättvisa och frihet,
- argumentera för en vald position i diskussionen om social och politisk etik,
- uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på etiska teorier och etiska problem som är relevanta inom området för social och politisk etik. En central fråga är mänskliga rättigheter, en annan är begreppet social rättvisa, dess olika tolkningar, dess relation till frihet och jämlikhet samt olika föreslagna metoder för dess genomförande. Samtida texter inom detta område studeras. Kursen behandlar också yrkesetik inom offentlig förvaltning.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs läser och analyserar den studerande texter, deltar i gruppdiskussioner, skriver ett mindre arbete och är aktivt delaktig i seminariediskussioner. Därutöver ges föreläsningar. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Aktivt deltagande i seminariediskussionerna krävs. Kursen examineras genom ett mindre skriftligt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett års heltidsstudier på grundnivå. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social and Political Ethics, basic course
Social and Political Ethics, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 721G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TEE   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-04-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.