Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ethical Theory and Moral Practice, basic course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   721G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studenterande på en grundläggande nivå kunna:
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom området etik och tillämpad etik,
- utveckla en teoretiskt informerad argumentation i specifika problemområden i tillämpad etik
- formulera teori-baserade politiska rekommendationer och bedömning av en moralisk fråga i en särskild professionell miljö,
- uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument.
Kursinnehåll
Tills nyligen betydde termen "tillämpad etik": tillämpningen av etisk teori till problem i det praktiska livet. Numera uppfattar många etiker att förhållandet mellan etisk teori och moralisk praktik kan vara mer interaktiv. Moraliska val kan styras eller kritiseras utifrån någon etisk teori. Teorier kan också kritiseras och justeras utifrån väl genomtänkta moraliska bedömningar om konkreta problem. I den här kursen kommer olika normativa etiska teorier att studeras, såsom läran om naturlig lag, utilitarism, kantianism och dygdetik. Studenten lär sig att tillämpa teorierna på praktiska problem och att kritisera och värdera teorierna i ljuset av dessas konsekvenser för praktiken.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs läser och analyserar den studerande texter, deltar i gruppdiskussioner, skriver en mindre arbete och är aktivt delaktig i seminariediskussioner. Därutöver ges föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen examineras genom muntliga presentationer och ett mindre skriftligt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett års heltidsstudier på grundnivå. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ethical Theory and Moral Practice, basic course
Ethical Theory and Moral Practice, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 721G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TEE   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-04-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.