Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Biomedical Ethics, basic course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen - HF9
  Kurskod   721G12
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- uppvisa grundläggande kunskap i etik genom studium av problem inom biomedicinsk etik,
- uppvisa grundläggande kunskap om begrepp, teorier och problem inom området biomedicinsk etik,
- analysera problem inom biomedicinsk etik,
- argumentera för en egen ståndpunkt rörande några problem inom biomedicinsk etik,
- uppvisa en öppen och kritisk attityd till positioner och argument inom biomedicinsk etik.
Kursinnehåll
Biomedicinsk etik är studiet av etiska problem som väcks inom biomedicin. Viktiga områden är biomedicinsk forskningsetik och klinisk etik. Kursen fokuserar på problem relaterade till exempelvis assisterad befruktning, genetisk testning, kliniska möten, livets slutskede, resursallokering inom hälso- och sjukvården och djurförsök. Fall liksom teoretiska argument diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursen läser och analyserar studenterna texter, deltar i grupparbete, skriver texter och är aktivt involverade i seminariediskussioner. Utöver detta ges föreläsningar. Arbete med webbresurser kan komma att erbjudas. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.
Examination
Kursen examineras genom muntliga presentationer och hemskrivning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper-based 550 + TWE-score 4.0, computer-based 213 and internet-based 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Biomedical Ethics, basic course
Biomedical Ethics, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 721G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TEE   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-11-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-05-12