Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bioethics, basic course, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   721G09
Mål
On completion of the course, students should
- have acquired basic knowledge of concepts, theories and problems within the field of bioethics,
- have acquired some ability to analyse problems in bioethics,
- have acquired some ability to argue for a standpoint of their own regarding a few bioethical issues,
- be able to demonstrate an open and critical attitude.
Kursinnehåll
Bioethics can be defined as the study of ethical problems raised by the life sciences. Important areas are biomedical ethics, clinical ethics, biotechnology ethics and animal ethics. The course focuses on problems related to, e.g., genetic testing and gene therapy, clinical encounters, end-of-life situations, resource allocation in health care, animal experimentation and genetically modified food. Cases as well as theoretical arguments are discussed.
Undervisning/Arbetsformer
In the course students read and analyse texts, participate in group work, write papers and are actively involved in seminar discussions. In addition, lectures and guest lectures are offered. Work with web resources and visits at workplaces outside the university may also be provided.
Examination
Active participation in seminar discussion is expected of the students. The course is examined by writing a paper. Students who have failed an examination are normally allowed to retake it on two additional occasions, one of which should be arranged shortly after the first examination.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bioethics, basic course
Bioethics, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 721G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TEE   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.