Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social and Political Ethics, basic course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   721G07
Mål
On completion of the course, the students should have acquired basic knowledge of concepts, theories and problems within the field of social and political ethics,
- basic knowledge of concepts, theories and problems within the discussion about human rights, justice and liberty,
- ability to describe and critically examine ethical problems and arguments in the discussion about human rights, justice and liberty,
- ability to express an open and critical attitude.
Kursinnehåll
The course focuses on ethical theories and ethical problems relevant within the field of social and political ethics. One central topic is human rights. Another is the concept of social justice, its different interpretations, its connections to liberty and equality, and the various suggested ways of its implementation. Contemporary texts in this area are studied. The course also deals with problems of professional ethics in public administration.
Undervisning/Arbetsformer
In the course, students read and analyse texts, participate in group discussions, write papers and are actively involved in seminar discussions. In addition, lectures are provided. Language of instructions: English
Examination
Active participation in seminar discussions is required.
The course is examined by a paper assignment.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies and at least 30 ECTS credits in a relevant subject (such as ethics, philosophy, religious studies, political science etc). Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social and Political Ethics, basic course
Social and Political Ethics, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 721G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TEE   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-09-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.