Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Business Ethics, basic course, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   721G06
Mål
The aim of the course is tho give the students basic knowledge and capability to reflect over, discuss, and analyze issues within business ethics.

The aim can be specified into the following capabilities. The student will be able to:

• Acquire basic knowledge of concepts, theories, and problems within the field of business ethics
• Acquire basic knowledge of central issues within business ethics
• Reflect upon ethical problems within business ethics
• Analyze and evaluate central arguments within business ethics
• Reason about business ethical issues in written papers
Kursinnehåll
Business ethics is a field of study that includes both the general question of the interface between economic practice and ethical theory, and more specific questions such as the social responsibility of corporations, professionalism, economic and corporate decision-making structure, employee rights, and environmental and global issues.
The course contains four areas of study: (i) Business ethics and normative theories, (ii) Business ethics and the business disciplines, (iii) Issues in business ethics, and (iv) Case studies in business ethics.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching comprises lectures and discussion seminars. The students will also engage in self-studies, group work and presentations of text analysis. By introducing methods and models for analysis, the student acquires tools for analysing business ethical problems. The ability to analyse and evaluate issues of business from an ethical point of view is exercised by discussing case studies, performing text analysis and reviews.
Examination
The course is examined by the writing of a paper assignment. The students are required to participate actively in seminars, present text analysis and write small paper assignments.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Business Ethics, basic course
Business Ethics, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 721G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TEE   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-09-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.