Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kön, kärlek och rättvisa - feministisk etik, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   721G04
Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande ha
- kunskaper om centrala begrepp, teorier och problemformuleringar inom den feministiska etiken
- förmåga att kritiskt granska och analysera texter
- förmåga att aktivt delta i seminariediskussion.
Kursinnehåll
Kursen inleds men en översikt över feministisk teori och etik. Utifrån detta behandlas särskilt begreppen kärlek och rättvisa. Centrala begrepp som studeras är kön, genus, sexualitet och moraliskt ansvar. I seminarier diskuteras centrala texter, bland annat från samtida debatt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Viss undervisningen är obligatorisk. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.
Examination
En enskild skriftlig valbar hemuppgift som slutexamination.
Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarierna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kön, kärlek och rättvisa - feministisk etik, grundkurs
Gender, Love and Justice
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 721G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TEE   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.