Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Etik, sommarkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   721G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa centrala begrepp och teorier inom etiken
- redogöra för olika synsätt på hur man argumenterar i etiska frågor
- visa fördjupade insikter om problem av etisk karaktär i aktuell debatt
- bearbeta etiska frågor.
Kursinnehåll
Allmän etik
Kursen inleds med en översikt över etikens teorier och metoder. Centrala begrepp som människovärde, människosyn, autonomi, rättvisa och ansvar behandlas. De studerande får därefter behandla en valfri etisk problemställning; företrädesvis inom tillämpad etik i paperform, vilka bildar underlag för seminariebehandling.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier; de senare obligatoriska.
Examination
Bedömning av de studerande sker dels genom prov på litteraturkurs, dels genom individuellt skrivna paper samt aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etik, sommarkurs
Ethics, summer course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 721G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TEE   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-03-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.