Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Etik 1, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   721G01
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• beskriva och förklara centrala normativa teorier, principer och begreppsbildningar inom etikens område
• kritiskt analysera och diskutera olika etiska synsätt och argument
• på ett självständigt sätt behandla problem inom den tillämpade etikens område
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser.

Allmän och tillämpad etik, 7,5 hp
I delkurs 1 ges en översikt över argumentationsanalys och etisk teoribildning med exemplifiering från olika områden inom tillämpad etik. Examinationen sker genom hemskrivning.

Litteraturkurs, 7,5 hp
I delkurs 2 studeras litteratur inom något av den tillämpade etikens område (t.ex. affärsetik, bioetik, tekniketik, miljöetik). Litteraturstudiet redovisas skriftligt genom författandet av en kortare uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar samt obligatoriska seminarium och gruppövningar.
Examination
Bedömningen av de studerande sker dels genom hemtentamen samt genom författandet av en kortare uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etik 1, grundkurs
Ethics 1, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: 721G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TEE   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-10-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.