Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Environmental and Animal Ethics, advanced course, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik
Ämnesområde Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen - HF9
  Kurskod   721A53
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- uppvisa fördjupad kunskap i etik genom studium av problem inom miljö- och djuretik,
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom området miljö- och djuretik,
- analysera problem inom miljö- och djuretik,
- argumentera för en egen ståndpunkt rörande några problem inom miljö- och djuretik,
- uppvisa en öppen och kritisk attityd till positioner och argument inom miljö- och djuretik.
Kursinnehåll
Kursen täcker in en rad teorier inom miljöetiken från olika former av antropocentrism till sentientism, biocentrism och ekocentrism. Huvudbegreppet hållbarhet analyseras. Kursen täcker vidare in en rad teorier inom djuretiken från de som betonar mänskliga intrressen till de som försvarar djurs rättigheter. Olika användningar av djur i samhället diskuteras, inklusive djurförsök. Särskild uppmärksamhet ges etiska frågor som väcks av global uppvärmning och genetiskt modifierade organismer (GMOs). Fallstudier spelar en central roll.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursen läser och analyserar studenterna texter, deltar i grupparbete, skriver texter och är aktivt involverade i seminariediskussioner. Utöver detta ges föreläsningar. Arbete med webbresurser kan komma att erbjudas. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.
Examination
Kursen examineras genom muntliga presentationer och hemskrivning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Environmental and Animal Ethics, advanced course
Environmental and Animal Ethics, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 721A53      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad        
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-05-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.