Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Biomedical Ethics, advanced course, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik
Ämnesområde Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen - HF9
  Kurskod   721A52
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- demonstrera kunskap i etik genom studium av problem inom biomedicinsk etik,
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom området biomedicinsk etik,
- analysera problem inom biomedicinsk etik,
- argumentera för en egen ståndpunkt rörande några problem inom biomedicinsk etik,
- diskutera och granska positioner och argument inom biomedicinsk etik.
Kursinnehåll
Biomedicinsk etik är studiet av etiska problem som väcks inom biomedicin. Viktiga områden är biomedicinsk forskningsetik och klinisk etik. Kursen fokuserar på problem relaterade till exempelvis assisterad befruktning, genetisk testning, kliniska möten, livets slutskede, resursallokering inom hälso- och sjukvården och djurförsök. Fall liksom teoretiska argument diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursen läser och analyserar studenterna texter, deltar i grupparbete, skriver texter och är aktivt involverade i seminariediskussioner. Utöver detta ges föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.Undervisningspråk: engelska.
Examination
Kursen examineras genom muntliga presentationer och en hemskrivning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Biomedical Ethics, advanced course
Biomedical Ethics, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 721A52      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.