Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ethics and Migration, advanced course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik
Ämnesområde Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen - HF9
  Kurskod   721A51
Mål
Efter avslutad kurs ska studerande på en avancerad nivå kunna:
- analysera centrala etiska teorier av relevans för denna kurs
- muntligen och skriftligen diskutera och analysera etiska problem som kan uppstå i relation till migration,
- använda etisk teori, principer och begrepp i en fördjupad analys av en konkret migrationsfråga,
- kritiskt granska etiska analyser på ett konstruktivt sätt,
- visa en öppen och kritisk hållning till olika positioner och argument inom etik och migration.
Kursinnehåll
Kursen Etik och migration omfattar normativa frågor rörande olika faser av migration och kategorier av migranter. Kursen behandlar olika skäl för migration och sätt att migrera liksom effekterna av migration på mottagar-, transit- och avsändarländer.
I en första teoretisk del av kursen undersöks grundläggande etiska frågor i relation till migranter (reguljära och irreguljära) och migration, gränser och gränskontroll. Argument för och emot begränsningar av immigration liksom rättigheter och skyldigheter mellan stater och migranter analyseras systematiskt.
I en andra, mer tillämpad del undersöks etiska implikationer av migration som t.ex. kunskapsflykt ”brain drain”. Rådande kontrollsystem t.ex. storskalig övervakning av migranter/migration diskuteras kritiskt från ett etiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs läser och analyserar den studerande texter, deltar i gruppdiskussioner, skriver en mindre uppsats och är aktivt delaktig i seminariediskussioner. Därutöver ges föreläsningar. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Examinationen sker genom obligatoriskt deltagande i seminarier samt genom muntlig presentation av ett mindre skriftligt arbete. Studerande ska även kritiskt granska en annan students inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ethics and Migration, advanced course
Ethics and Migration, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 721A51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-02-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.