Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globalisation and Global Justice, advanced course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   721A50
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- redogöra för och analysera begrepp, teorier och problem inom området för globalisering
- redogöra för och analysera teorier och problem i diskussionen omkring global rättvisa
- beskriva och kritiskt granska etiska problem och argument i diskussionen om global rättvisa
- argumentera för en ståndpunkt i diskussionen om global rättvisa,
- uppvisa ett öppet och kritiskt förhållningssätt till positioner och argument inom globalisation och global rättvisa.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på teorier om globalisering och teorier om global rättvisa. En central fråga är begreppet global rättvisa, dess olika tolkningar, dess relation till mänskliga rättigheter, dess konsekvenser för nya globala aktörer som frivilligorganisationer och företag, dess berättigande och olika föreslagna metoder för dess genomförande. Texter som analyserar ämnesområdet studeras.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs läser och analyserar den studerande texter, deltar i gruppdiskussioner, skriver en mindre uppsats och är aktivt delaktig i seminariediskussioner. Därutöver ges föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Aktivt deltagande i seminariediskussionerna krävs. Kursen examineras genom ett mindre uppsatsarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globalisation and Global Justice, advanced course
Globalisation and Global Justice, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 721A50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     TEE   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-09-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.