Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Business Ethics, advanced course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   721A48
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och analysera begrepp och teorier inom området affärsetik
- redogöra för och analysera centrala frågor inom affärsetik
- beskriva och analysera etiska problem inom affärsetik
- kritiskt värdera positioner och argument
Kursinnehåll
Affärsetik är ett ämnesområde som innefattar både den allmänna frågan om gränssnittet mellan ekonomisk praktik och etisk teori, och mer specifika frågor såsom etiska aspekter på företagens sociala ansvar, professionalism, beslutsfattande, arbetstagarnas rättigheter och miljö och globala frågor.
Kursen innehåller fyra områden: affärsetik och normativa teorier, affärsetik och de ekonomiska vetenskaperna, frågor inom affärsetik, och fallstudier i affärsetik. Genom att utveckla analysverktyg, kommer studenterna att kunna analysera och värdera problem och teorier inom området affärsetik. Förmågan att kritiskt bedöma frågor om verksamheten ur etisk synvinkel utövas av textanalys och fallstudier.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Den studerande är aktivt delaktig i seminarieförberedelser individuellt och i grupp. Deltagande i seminarier och gruppdiskussioner är obligatorisk. Den studerande ska också utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen examineras genom muntliga presentationer och individuella uppsatarbeten. Detailed information about the examination can be found in the course’s study guide.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Business Ethics, advanced course
Business Ethics, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 721A48      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     TEE   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-09-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.