Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bioethics, advanced course CII, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   721A29
Mål
On completion of the course, students should be able to
- show deeper knowledge in ethics by studying bioethical issues,
- discribe knowledge of concepts, theories and problems within the field of bioethics,
- analyse problems in bioethics,
- argue for a standpoint of their own regarding a few bioethical issues,
- demonstrate an open and critical attitude to positions and arguments in bioethics.
Kursinnehåll
Bioethics can be defined as the study of ethical problems raised by the life sciences. Important areas are biomedical ethics, clinical ethics, biotechnology ethics and animal ethics. The course focuses on problems related to, e.g., genetic testing and gene therapy, clinical encounters, end-of-life situations, resource allocation in health care, animal experimentation and genetically modified food. Cases as well as theoretical arguments are discussed.
Undervisning/Arbetsformer
In the course students read and analyse texts, participate in group work, write papers and are actively involved in seminar discussions. In addition, lectures and guest lectures are offered. Work with web resources and visits at workplaces outside the university may also be provided.
Examination
Active participation in seminar discussion is expected of the students. The course is examined by written a paper.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

A bachelor's degree/kandidatexamen of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent, and at least 30 ECTS credits in Ethics, or the equivalent.
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bioethics, advanced course CII
Bioethics, advanced course CII
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 721A29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     TEE   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-12-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.