Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globalisation and Global Justice, advanced course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   721A08
Mål
On completion of the course, the students should have acquired knowledge of concepts, theories and problems within the field of globalisation,
- knowledge of concepts, theories and problems within the discussion about global justice
- ability to describe and critically examine a variety of ethical problems and arguments in the discussion about global justice
- capacity to argue for a chosen position in the discussion about global justice,
- convey an open and critical attitude towards positions and arguments in social ethics.
Kursinnehåll
The course focuses on theories of globalisation and theories of global justice. A central topic is the concept of global justice, its different interpretations, its relation to human rights, its implications for new global actors like NGOs and corporations, its justification and various suggested ways of its implementation.
Undervisning/Arbetsformer
In the course, students read and analyse texts, participate in group discussions, write papers and are actively involved in seminar discussions. In addition, lectures are provided.
Examination
Active participation in seminar discussions is required.
The course is examined by a paper assignment.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

A bachelor's degree/kandidatexamen of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent, and at least 30 ECTS credits studies in Ethics, or the equivalent.
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globalisation and Global Justice, advanced course
Globalisation and Global Justice, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 721A08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     TEE   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.