Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi
Ämnesområde Filosofi - F12
  Kurskod   720G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa färdighet i att genomföra filosofisk analys,
- tillämpa kunskaper i teoretisk-filosofisk och vetenskapsfilosofisk teoribildning och metod,
- självständigt i artikelformat behandla ett valt problem inom något av den teoretiska filosofins eller vetenskapsteorins områden.
Kursinnehåll
Modern analytisk filosofi, 9 hp
I delkursen avhandlas den analytiska filosofins moderna historia. Litteraturen är gemensam för alla studenter och håller en hög nivå av problematisering och illustrerar olika sätt att metodiskt närma sig de filosofiska frågorna.

Individualiserad litteraturkurs, 6 hp
I delkursen orienterar sig studenten i det fält som utgör bakgrund till det för kursen valda ämnet för en större uppsats. Innehållet i denna litteraturkurs bestämmer studenten i samråd med handledaren.

Uppsats, 15 hp
Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och begränsas så att det kan ges en grundlig behandling i artikelformat. Uppsatsen bör innehålla någon utifrån argumentation hävdad tes. Uppsatsarbetet skall alltså visa att den studerande har förmåga att på egen hand genomföra ett filosofiskt resonemang.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består i huvudsak av skrivande och av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer seminarier dels över litteratur, dels över uppsatser.
Uppsatsarbetet följs av handledaren. Den färdiga uppsatsen försvaras vid ett seminarium. Att vara opponent på en seminarieuppsats är ett kurskrav.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen och muntlig tentamen och genom det uppsatsarbete som seminariebehandlas, samt genom opponering på annan students uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkända 30 hp från grundkursen i Teoretisk filosofi och minst 22,5 hp från fortsättningskursen i Teoretisk filosofi eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs
Specialized Course in Theoretical Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 720G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-05-13