Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde Filosofi - F12
  Kurskod   720G02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera kunskaper och färdigheter i någon central teoretisk-filosofisk disciplin eller något centralt problemområde
- visa bekantskap med central analytisk-filosofisk teoribildning
- visa fördjupad bekantskap med den teoretiska filosofins historia in i 1900-talet
- redogöra för något klassiskt arbete som har allmänt teoretisk-filosofiskt intresse
- visa färdighet att inom ramarna för etablerad begreppsbildning och inom befintlig diskussion behandla en filosofisk fråga
Kursinnehåll
Central disciplin, 7,5 hp
I delkursen behandlas ett centralt aktuellt problemområde inom den teoretiska filosofin. Det kan exempelvis vara medvetandefilosofi, språkfilosofi, vetenskapsteori eller kunskapsteori. Examinator väljer ut vilket område som ska behandlas. Inom detta problemområde gör studenten bekantskap med de viktigaste problemen och de väsentliga bidragen till en aktuell debatt inom detta ämne. Tonvikten kommer i huvudsak att ligga på bidrag från 1900-talet. Ett urval frågor i den valda centrala disciplinen diskuteras utifrån kännedom om ursprungligt formulerade filosofiska positioner.

Filosofins klassiker, 7,5 hp
I delkursen arbetar man med ett centralt klassiskt filosofiskt arbete och ger det ett ingående studium med hjälp av kvalificerade kommentatorer. Vid examinationen läggs särskild vikt vid verkets betydelse sett ur den teoretiska filosofins perspektiv.

Analytisk filosofihistoria, 7,5 hp
I delkursen skaffar sig studenten en fördjupad överblick över den teoretiska filosofins historia. Moderna redskap för att tolka och behandla äldre filosofiska texter uppövas och används. Originaltexter och kommenterande texter läses tillsammans. Genom kursens utformning vinner studenten i denna delkurs också bekantskap med historiska verk som varit väsentliga för den moderna filosofins utveckling.

Uppsats, 7,5 hp
Den studerande väljer företrädesvis inom vetenskapsteori eller kunskapsteori ett ämne. Uppsatsen skall uppvisa självständiga inslag, till exempel i fråga om tolkning och bedömning av argument. Uppsatserna diskuteras i seminarier.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer föreläsningar, seminarier och övningar. De senare är avsedda att fånga upp de övningsuppgifter som studenten genomför som eget arbete utöver inläsning. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Kurserna examineras dels genom enskilt skriven uppsats och dels genom skriftlig tentamen och skriftliga uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp godkända från Teoretisk filosofi 1, grundkurs eller motsvarande.

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi 2, fortsättningskurs
Intermediate Course in Theoretical Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 720G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TFA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-10-13