Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   720G02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera kunskaper och färdigheter i första ordningens predikatlogik
- delta i sådan kunskapsteoretisk diskussion som är fundamental för vetenskapsteori
- visa bekantskap med central analytisk-filosofisk och språkfilosofisk teoribildning under 1900-talet
- redogöra för något klassiskt arbete som har såväl allmänt teoretisk-filosofiskt som särskilt vetenskapsteoretiskt intresse
- visa färdighet att inom ramarna för etablerad begreppsbildning och inom befintlig diskussion behandla en filosofisk fråga.
Kursinnehåll
Logik och vetenskapsteori, 7,5 HP
Logics and Philosophy of Science

Idel kursen går studenten vidare från satslogik till en helhetsbild av predikatlogiken och till träning att genomföra predikatlogisk bevisföring. Studenten gör även bekantskap med problem som rör tolkningen av formella språk. Ett urval vetenskapsteoretiska frågor diskuteras på utifrån kännedom om ursprungligt formulerade filosofiska positioner.

Modern analytisk filosofi, 7,5 HP
Modern Analytic Philosophy

I kursen arbetar sig studenten fram till en översiktsbild av 1900-talets analytiska filosofi. Genom kursens utformning vinner studenten i detta arbete samtidigt bekantskap med originalverk som varit betydelsefullt för utvecklingen av den moderna språkfilosofin.

Den teoretiska filosofins klassiker, 7,5 HP
A Classic of Theoretical Philosophy

I kursen gör studenterna ett ingående studium av ett klassiskt centralt teoretisk-filosofiskt arbete. Det valda arbetet studeras även genom moderna kommentarer.

Uppsats, 7,5 HP
Essay

Den studerande väljer företrädesvis inom vetenskapsteori eller kunskapsteori ett ämne. Uppsatsen skall uppvisa självständiga inslag, till exempel i fråga om tolkning och bedömning av argument. Uppsatserna diskuteras i seminarier.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer dels föreläsningar, dels seminarier och övningar. De senare är avsedda att fånga upp de övningsuppgifter som studenten genomför som eget arbete utöver inläsning. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg
Examination
Kurserna examineras dels genom enskilt skriven uppsat dels genom skriftliga salstentamina.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp godkända från Teoretisk filosofi, grundkurs eller motsvarande.

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi 2, fortsättningskurs
Intermediate Course in Theoretical Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 720G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TFA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.