Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   720G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda kunskaper om den teoretiska filosofins nyckelbegrepp och huvudområden,
- visa färdigheter i logik och argumentationsteori,
- redogöra för huvuddragen i den teoretiska filosofins historia,
- redogöra för vetenskapsfilosofins huvudproblem och dess principiella diskussion om metodval,
- använda kunskaper i ett särskilt områdes vetenskapsfilosofi,
- i skrift självständigt bearbeta och utveckla ett filosofiskt material.
Kursinnehåll
Introduktionskurs, 7,5 HP
Kursen utgör en allmän introduktion till filosofi i allmänhet och till teoretisk filosofi i synnerhet. Kursen ger verktyg för vidare studier i filosofi med en särskild betoning på att förbereda för områdena kunskapsteori och vetenskapsteori. Dess specifika uppgift är att studenten skall öva sig i att utnyttja språkfilosofisk teori för att på en grundläggande nivå presentera språkfilosofiska problem och teorier, att hantera argument i några av de områden som är fundamentala för kunskapsteorin, att genomföra och avläsa enklare logiska formaliseringar i sats- och predikatlogik samt att kontrollera giltigheten i satslogiska slutledningar.

Den teoretiska filosofins historia, 7, 5 HP
I kursen studeras filosofins historia med betoning på metafysiska, kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska frågor. Stoffet får dels en regelrätt historisk behandling, dels tematiseras allmänna filosofiska frågor varvid materialet tjänar som exempel i teorijämförelser. Studenten bekantar sig i detta arbete med filosofihistoriens centralgestalter samt övar sig att tolka argument och föra diskussion vidare utifrån dessa tolkningar.

Grundkurs i vetenskapsteori, 7, 5 HP
Under kursen lär sig studenten att arbeta med vetenskapsteoretiska begrepp som lag, hypotes, hypotesprövning, orsak och förklaring. Kursen utgår från kunskapsteoretiska frågor som behandlats i de två föregående kurserna men koncentrerar sig till diskussion som förts under de senaste hundra åren. Kursen får en allmän inriktning genom att exempel och problem väljs så att olika slag av vetenskaper berörs. Problem från såväl naturvetenskap som humaniora och samhällsvetenskap behandlas. Ur färdighetssynpunkt prioriteras att studenten tillägnar sig de perspektiv som fordras för att delta i sådan principiell diskussion som är inblandad i metodval.

Vetenskapsteoretisk specialicering, 7, 5 HP
Kursen inriktas mot vetenskapsteoretiska problem inom en vetenskaps (eller grupp av vetenskapers) problemområde. På detta sätt innebär den en fördjupning genom insnävning i förhållande till föregående kurs. Information om möjligheter att välja område för fördjupning ges inför varje kurstillfälle. Utöver de fördjupade insikterna i en mot ett viss område inriktad vetenskapsfilosofi syftar kursen till att studenten skall utarbeta ett exempel på filosofisk analys. Exemplet skall vara självständigt utformat, t.ex. en argumentationsanalys eller en ordnad jämförelse.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete under kursen består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer dels föreläsningar, dels seminarier och övningar. De senare är avsedda att fånga upp de övningsuppgifter som studenten sköter som eget arbete utöver inläsning.
Examination
Kurserna examineras i regel genom skriftlig salstentamen. Undantag är kursen Vetenskapsteoretisk specialisering som examineras både på ett seminarium för gruppdiskussion och genom en individuellt skriven uppsats som diskuteras på ett annat seminarium. Seminarietillfällena är obligatoriska.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi 1, grundkurs
Basic Course in Theoretical Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 720G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     TFA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.