Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori för humaniora och samhällsvetenskap, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Teoretisk filosofi
Ämnesområde Filosofi - F12
  Kurskod   720A05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för centrala positioner i vetenskapsteorin, särskilt rörande humaniora och samhällsvetenskap
- redogöra för och kritiskt granska vetenskapliga teorier i allmänhet och dessas inverkan på humaniora och samhällsvetenskaperna
- visa en förståelse för hur vetenskapens och teknikens begränsningar spelar en roll för samfundet i stort
- visa en förståelse för hur konst och vetenskap samverkar och påverkar varandra
- visa en ökad förståelse för vetenskapens natur och de värden som är centrala för vetenskaplig praktik.
Kursinnehåll
Kursen tar upp ämnen och problem som frågan om vad vetenskap är, skillnader mellan vetenskap och pseudovetenskap, historiska perspektiv på vetenskaplig metod, förhållandet mellan vetenskap och teknik samt förhållandet mellan naturvetenskapen och humaniora och samhällsvetenskapen, och dessa discipliners metoder. Vidare behandlar kursen frågor om kris och framåtskridande inom vetenskapen, samt tekniker och metoder som är gemensamma för konst och vetenskap. Förhållandet mellan biologiska teorier och normativa utsagor om hur människans tillvaro bör organiseras tas upp, liksom vilka typer av metoder och teorier som kan krävas för att få kunskaper om mänskligt medvetande.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen tar upp centrala vetenskapliga teorier, som ska studeras genom läsning av primärkällor, kombinerat med diskussioner i seminarier. Studenterna förväntas läsa, analysera och förbereda frågor om texterna innan varje seminarium. Vid kursens start ska studenterna välja ett tema inom en session, och kunna besvara frågor kring detta tema. Seminarier och föreläsningar. Seminarierna är obligatoriska. Undervisningsspråket: Engelska
Examination
Examinationen består av aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna och skriftliga inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att man är antagen till master- eller forskarutbildningsstudier i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämnesområde vid Linköpings universitet eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori för humaniora och samhällsvetenskap
Philosophy of Science for the Humanities and Social Sciences
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 720A05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-04-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.