Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde Filosofi - F12
  Kurskod   720A02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- fördjupade kunskaper om några centrala teoretisk-filosofiska problem och teorier,
- bredare kunskaper om någon annan teoretisk-filosofisk disciplin,
- utvecklad förmåga att självständig hantera, producera och bedöma komplex argumentation,
- utvecklad förmåga att självständigt genomföra en forskningsuppgift.
Kursinnehåll
Undervisning på flera av kurserna kan komma att ske vid annat lärosäte eller i form av distansundervisning.

Seminarium, 7,5 hp
Seminariet, som är obligatoriskt, kan presentera aktuell forskning eller ta upp något centralt och aktuellt problemkomplex.

Fritt vald kurs, 7,5 hp
I samråd med handledare väljes en kurs som på ett lämpligt sätt kompletterar de kurser som togs på Teoretisk filosofi, avancerad kurs. Utbudet av sådana kurser kan variera från termin till termin

Uppsats, 15 hp
Studenten skall genomföra en självständig forskningsuppgift. Ämnet väljs i samråd med handledaren.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier på egen hand till vilka kommer obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen. Utöver detta kan andra typer av undervisnings- och arbetsformer förekomma. En del av undervisningen kan ske vid annat lärosäte, och inslag av distansundervisning förekommer.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, uppsatser, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntliga presentationer. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen. Magisteruppsatsen, som skall ha karaktären av en vetenskaplig artikel, skall försvaras vid ett slutseminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången teoretisk filosofi avancerad kurs, med godkända 30 hp eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs)
Theoretical Philosophy - Master Course (one-year)
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 720A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     TFA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.