Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs , 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   720A01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- fördjupade kunskaper om några centrala teoretisk-filosofiska problem och teorier
- utvecklad förmåga att självständigt hantera, presentera och bedöma komplex argumentation, särskilt inom teoretisk-filosofiska debatter
Kursinnehåll
Kursens omfattning och uppläggning

Undervisning på flera av kurserna kan komma att ske vid annat lärosäte eller i form av distansundervisning.

Delkurser: 22,5 hp
Tre delkurser omfattande 7,5 hp vardera. Studenten väljer i samråd med examinator och handledare kurser ur ett lokalt och nationellt utbud, som varierar från termin till termin.

Seminarium, 7,5 högskolepoäng
Seminariet, som är obligatoriskt, kan presentera aktuell forskning eller ta upp något centralt och aktuellt problemkomplex.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier på egen hand till vilka kommer obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen. Utöver detta kan andra typer av undervisnings- och arbetsformer förekomma. En del av undervisningen kan ske vid annat lärosäte, och inslag av distansundervisning förekommer.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, uppsatser, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntliga presentationer. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Teoretisk filosofi, grundkurs med 20 p (30 hp) och Teoretisk filosofi, fortsättningskurs 20 p (30 hp) samt Teoretisk filosofi, fördjupningskurs med 15 p (22,5 hp) eller kurser som bedöms likvärdiga.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs
Theoretical Philosophy – Advanced Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 720A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     TFA   HU