Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Svenska kyrkans tro och liv,
fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G91
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de beslut och dokument som idag reglerar Svenska kyrkans tro och liv och om de fromhetstraditioner som där präglat och fortfarande påverkar människors tro och livstydning,
- analysera både texter som böner, psalmer och predikningar och officiella dokument såsom kyrkoordning, ekumeniska texter och församlingsinstruktioner,
- presentera olika individers och fromhetstypers tankevärldar och visa hur dessa kan samspela med personliga erfarenheter och motiv och med liturgiska och teologiska traditioner,
- redogöra för skilda förutsättningar för kommunikation kring fromhet och kyrkoliv och vilja att utveckla sin förmåga att uttrycka sig nyanserat i sådan kommunikation.
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser.

Svenska kyrkans organisation, verksamhet och grundläggande dokument, 7.5 hp
Kursens innehåll fokuserar
- Regleringen av Svenska kyrkans organisation och de planerade förändringarna
- Svenska kyrkans grundläggande dokument: Bekännelseskrifterna
- Gudstjänstböckerna och antagna ekumeniska dokument

Svenska kyrkans fromhetsliv, 7.5 hp
Kursens innehåll fokuserar
- Fromhetstraditioner som satt sin prägel på och fortfarande påverkar det kyrkliga livet i olika delar av landet,
- Olika fromhetstraditioners betydelse för gudstjänstliv, kyrklig undervisning, diakoni och övrig församlingsverksamhet,
- Några predikotraditioner inom Svenska kyrkan,
- Psalmboksfromhet och användningen av andakts- och uppbyggelselitteratur.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudium på egen hand, där studenten bland annat övar sig i att analysera och bearbeta stoff ur olika slags källor. Därtill kan föreläsningar, salstentamen, obligatoriska seminarier och skriftliga och muntliga redovisningar förekomma, samt även visning av filmavsnitt och studiebesök. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier.
Examination
Examination sker dels genom obligatoriska seminarieuppgifter (som löses enskilt eller i grupp) och dels genom inlämningsuppgifter och salstentamen. Aktivt deltagande vid seminarierna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

15 hp vardera från kurserna Religionsvetenskap - Kristendomens historia fortsättningskurs samt Religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap fortsättningskurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs
Religious Studies - Faith and Life of the Church of Sweden, Specialisation Course
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 719G91      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X       RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.