Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap – Nya testamentets exegetik, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G53
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupande nivå kunna
- läsa Nya testamentet på grekiska,
- visa kännedom om de nytestamentliga brevens innehåll och historia,
- redogöra för Paulus och hans teologi,
- redogöra för den tidiga kyrkans historia och liv,
- tolka brevtexter på grekiska,
- visa förtrogenhet med självständigt arbete och reflektion över det egna lärandet.
Kursinnehåll
Kursen består av
- läsning av brevtext på grekiska (minst ett paulinskt och ett ickepaulinskt brev), inklusive fortsatt arbete med syntax, ordförråd och texternas ursprungliga form,
- studium av kommentarer till de texter som lästs på grekiska,
- studium av de nytestamentliga brevens innehåll och historia, Paulus och hans teologi samt urkristendomens historia i dess hellenistiska och judiska omvärld,
- övningar att tolka brevtext på grekiska, inklusive en individuell skriftlig interpretation.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudium, översättnings- och tolkningsarbete på egen hand. Därtill kommer föreläsningar, textseminarier och diskussioner av kurslitteratur samt mindre skriftliga framställningar skrivna av de studerande. Seminarietillfällena innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Examination sker genom muntlig eller skriftlig tentamen samt genom seminariebehandling av den individuella skriftliga interpretationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 7.5 hp från Religionsvetenskap - Nya testamentets exegetik fortsättningskurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap – Nya testamentets exegetik, fördjupningskurs
Religious Studies – New Testament Exegesis, Specialisation Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 719G53      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X       RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.