Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Nya testamentet icke-språkligt, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G47
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för mångfalden och enheten i de nytestamentliga skrifternas innehåll,
- demonstrera kunskaper om de nytestamentliga skrifternas historiska tillkomstmiljö och teologiska huvudtankar, samt om frågorna kring jesusgestalten,
- tillgodogöra sig exegetisk facklitteratur t ex vetenskapliga kommentarer, handböcker och monografier,
- bedriva självständig bibeltolkning på akademisk grund, med hjälp av exegetiska hjälpmedel.
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser med följande moment:

Nytestamentlig tidshistoria och teologi (6 hp)

- nytestamentlig tidshistoria och nytestamentlig teologi
- jesusgestalten (och, för studerande som enbart läser denna icke-språkliga kurs i Nya testamentet utöver språkliga kurser i Gamla testamentet, även frågor kring Paulus och urkristendomen)

Text - och kommentarstudier (9 hp)

- text- och kommentarstudier av nytestamentlig text i översättning
- tillämpning av exegetiska metoder i egen tolkningsuppgift
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges, beroende på antalet deltagare, som handledd läskurs eller som undervisad kurs med föreläsningar och seminarier. I bägge fallen består studentens arbete i huvudsak av text- och kommentarstudier på egen hand, samt tillämpning av exegetiska metoder i den egna tolkningsuppgiften. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Examination sker genom muntlig eller skriftlig tentamen samt genom redovisning av en mindre, skriftlig tolkningsuppgift. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 7.5 hp från Religionsvetenskap - Bibelvetenskap fortsättningskurs: delkursen Nya testamentet, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Nya testamentet icke-språkligt, fortsättningskurs
Religious Studies – New Testament in translation, Intermediate Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 719G47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.