Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap – Nytestamentlig grekiska, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G43
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera kunskap i elementär nytestamentlig grekiska,
- med hjälp av lexikon och grammatikböcker analysera och översätta nytestamentlig text på grekiska.
Kursinnehåll
Kursen består av studium i grekiskans formlära och nedslag i grekiskans syntax. Studenten läser och översätter enkla texter ur Nya testamentet; grammatik studeras i anslutning härtill.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner och övningar. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examination sker genom salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap – Nytestamentlig grekiska, grundkurs
Religious Studies - New Testament Greek, Introductory Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 719G43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.