Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap – Nytestamentlig grekiska, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Kandidatprogram i Religionsvetenskap
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G42
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera kunskap i elementär nytestamentlig grekiska,
- med hjälp av lexikon och grammatikböcker analysera och översätta nytestamentlig text på grekiska.
Kursinnehåll
Kursen består av studium i grekiskans formlära och nedslag i grekiskans syntax. Studenten läser och översätter enkla texter ur Nya testamentet; grammatik studeras i anslutning härtill.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner och övningar.
Examination
Examination sker genom salstentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 5 p (7.5 hp) från Religionsvetenskap - Bibelvetenskap fortsättningskurs: delkursen Nya testamentet, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap – Nytestamentlig grekiska, grundkurs
Religious Studies – New Testament Greek, Introductory Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 976/06-41   Kurskod: 719G42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL