Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap – Gamla testamentets exegetik, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G35
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- läsa en gammaltestamentlig text på originalspråket med hjälp av lexikon och grammatik,
- använda fördjupade kunskaper om de gammaltestamentliga skrifternas innehåll, historia och teologi,
- visa på fördjupad orientering om och träning i tolkning av gammaltestamentlig text.
Kursinnehåll
Kursen består av studium av gammaltestamentlig text, teologi och historia.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består i huvudsak av språkstudier på egen hand. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, där aktivt deltagande förutsätts.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, muntlig och/eller skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 7.5 hp från Religionsvetenskap – Bibelvetenskap fortsättningskurs, delkursen Gamla testamentet, samt minst 7.5 hp från Biblisk hebreiska grundkurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap – Gamla testamentets exegetik, fortsättningskurs
Religious Studies - Old Testament Exegesis, intermediate course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 719G35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-02-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.