Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap – Biblisk hebreiska, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Kandidatprogram i Religionsvetenskap
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G32
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera kunskap i elementär hebreiska,
- med hjälp av lexikon och grammatikböcker analysera och översätta gammaltestamentlig text på hebreiska.
Kursinnehåll
Kursen består av studium av Gamla testamentets hebreiska, som syftar till att förmedla bibelhebreiskans grundläggande grammatiska strukturer, Gamla testamentets centrala ordförråd, samt färdighet att använda bibelhebreiskt lexikon.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består i huvudsak av språkstudier på egen hand. Undervisningen samordnas med den Internet-baserade kurs i hebreiska, 15 hp, som ges av Göteborgs universitet, varvid viss stödundervisning ges vid Linköpings universitet, eller ges av Linköpings universitet i form av sedvanlig språkundervisning med lektioner och övningar.
Examination
Examination sker genom salstentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 5 p (7.5 hp) från Religionsvetenskap - Bibelvetenskap fortsättningskurs: delkursen Gamla testamentet, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap – Biblisk hebreiska, grundkurs
Religious Studies – Biblical Hebrew, Introductory Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 976/06-41   Kurskod: 719G32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL