Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap, grundkurser B, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskap om religioners gestaltningar och roller i historia och i nutid,
- redogöra för hur man inom religioner och andra livsåskådningar kan tyda och hantera människors livsfrågor,
- använda kunskap om världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld,
- redogöra för hur man tolkat och bearbetat livsfrågor i den kristna kyrkans historia,
- visa insikt om skilda förutsättningar för kommunikation kring livsfrågor och vilja att utveckla sin förmåga att uttrycka sig nyanserat i sådan kommunikation,
- tillämpa och analysera några olika modeller för tolkning av uttryck för religioner och livsåskådningar.
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser, Världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld samt Livsfrågor och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia.

Världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld, 7.5 hp

I delkursen behandlas världsbilder och människosyner i bibelns värld samt ges exempel på olika sätt att tyda och hantera livsfrågor i Gamla testamentet och i Nya testamentet. I delkursen ges en introduktion till de bibliska skrifternas tillkomst och innehåll. Frågor kring texttolkning diskuteras.

Livsfrågor och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia, 7.5 hp

I delkursen presenteras olika sätt att tyda och bearbeta livsfrågor i den kristna kyrkans historia, varvid belyses hur Bibeln och uttryck för kristen tradition tolkats i detta arbete. Delkursen utgör en introduktion till kyrkohistorien. Frågor kring kyrklig tradition och personlig tro diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, men även andra typer av undervisnings-/arbetsformer kan förekomma, såsom visning av filmavsnitt och studiebesök. I kursen ingår gruppuppgifter och självständiga uppgifter, i vilka den studerande övar sig i att analysera och bearbeta stoff ur olika källor, också skönlitteratur och film, liksom i muntlig och skriftlig framställning. Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand.
Examination
Examinationen utgörs av seminarieuppgifter samt av skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter. Seminarierna är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt SvB/Sv2B + HiA + ShA
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap, grundkurser B
Religious Studies - Introductory Course, Second Part
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 719G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL