Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap, grundkurs A, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskap om religioners gestaltningar och roller i historia och i nutid,
- redogöra för hur man inom religioner och andra livsåskådningar kan tyda och hantera människors livsfrågor,
- redogöra för hur man inom olika religioner tolkar och förhåller sig till religiös pluralism,
- demonstrera kunskap om hur man undervisar om den egna och om andras traditioner,
- använda teoretiska redskap för att analysera livsåskådningar och aktuella etiska problem,
- visa insikt om skilda förutsättningar för kommunikation kring livsfrågor och vilja att utveckla sin förmåga att uttrycka sig nyanserat i sådan kommunikation,
- tillämpa och analysera några olika modeller för tolkning av uttryck för religioner och livsåskådningar,
- analysera etisk och livsåskådningsmässig argumentation, samt upptäcka, förstå och kritiskt bedöma bakomliggande antaganden.
Kursinnehåll
Religion och pluralism, 7.5 hp
Belyser hur några religioner kan forma människors dagliga liv; frågor kring ungdomars introduktion i den egna religiösa traditionen och de bilder de därvid får av den egna religionen och av andras; religionernas sätt att reagera på pluralism och modernitet, liksom människors möjligheter att förstå varandra över religionsgränserna.

Etik och livsåskådning, 7.5 hp
Ett urval etiska problem från aktuell debatt; material från olika religiösa traditioner och livsåskådningar, med särskilt fokus på frågor om människosyn och samhällssyn; relationen mellan etisk teori och tillämpad etik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, men även andra typer av undervisnings-/arbetsformer kan förekomma, såsom visning av filmavsnitt och studiebesök. I kursen kan även ingå gruppuppgifter och självständiga uppgifter, i vilka den studerande övar sig i att analysera och bearbeta stoff ur olika källor, också skönlitteratur och film, liksom i muntlig och skriftlig framställning. Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand.
Examination
Examinationen utgörs av seminarieuppgifter samt av skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter. Seminarierna är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt SvB/Sv2 B + Hi A + Sh A
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap, grundkurs A
Religious Studies - Introductory Course, First Part
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 719G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL